Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata

 

Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata, koja je provedena putem direktnog postupka.

 

 

Osnovni elementi ugovora

 

 

Vrsta ugovora:                                 Usluge

 

Naziv ugovora:                                 Nabavka usluga servisiranja fotokopir aparata

 

Dobavljač:                                        “Tehničar” d.o.o.  Bihać

 

Vrijednost ugovora (bez PDV-a):   10,00 KM / h

 

Datum zaključenja ugovora:          08.02.2017. godine