Bitni elementi ugovora  za javnu nabavku usluga oglašavanja putem reklamnih panoa u toku 2018. godine

Bitni elementi ugovora za javnu nabavku usluga oglašavanja putem reklamnih panoa u toku 2018. godine

 

Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora za javnu nabavku usluga oglašavanja putem reklamnih panoa u toku 2018. godine, koja je provedena putem konkurentskog zahtjeva.

 

 

Osnovni elementi ugovora

 

 

Vrsta ugovora:                                 Usluge

 

Naziv ugovora:                                 Nabavka usluga oglašavanja putem reklamnih panoa u toku 2018. godine

 

Dobavljač:                                        „DIBS 98“ d.o.o. Bihać

 

Vrijednost ugovora (bez PDV-a):   960,00 KM

 

Datum zaključenja ugovora:          10.10.2017. godine