Organizaciona Struktura

Vrste organizacionih jedinica u Uredu za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona

Osnovne organizacione jedinice su:

  1.  Sektor za ekonomsko – finansijske poslove, kadrovske poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima
  2. Sektor za informacione sisteme, informisanje, obezbjeđenje, tehničke poslove i pomoćne poslove

U sastavu Sektora za ekonomsko – finansijske poslove, kadrovske poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima nalaze se:

  1. Odsjek za ekonomsko – finansijske poslove, kadrovske poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima
  2. Pisarnica, koja po organizaciji odgovara Odsjeku, kao unutrašnjoj organizacionoj jedinici

 

U sastavu Sektora za informacione sisteme, informisanje, obezbjeđenje, tehničke poslove i pomoćne poslove nalaze se:

  1. Odsjek za informisanje i informacione sisteme
  2. Grupa za poslove obezbjeđenja, tehničke poslove i pomoćne poslove, koja po organizaciji odgovara Odsjeku, kao unutrašnjoj organizacionoj jedinici.

 

Nadležnost Sektora za ekonomsko – finansijske poslove, kadrovske poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima

Nadležnost Sektora za informacione sisteme, informisanje, obezbjeđenje, tehničke poslove i pomoćne poslove